Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Menu

Wishlist

1. Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním služeb provozovatele internetového portálu www.postoy.cz, tj. společnosti Genium s.r.o., IČO: 28709721, se sídlem: Emy Destinové 24, Ústí nad Labem 400 01, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 27961. (dále také jako „Poskytovatel“).

1.2
Tyto obchodní podmínky se vztahují na každou osobu (bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu nebo podnikatele), která užívá internetový portál www.postoy.cz za účelem nabídky, prodeje, nákupu či darování zboží (dále také jako „Uživatel“). Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, která je uzavřena mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Nedílnou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, resp. těchto obchodních podmínek je Ceník a systém kreditů a podmínky užívání služeb POSTOY.CZ, které jsou přístupné na internetových stránkách www.postoy.cz

1.3
Poskytovatel poskytuje Uživateli své služby za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách a Uživatel je povinen za službu zaplatit cenu dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

1.4
Znění obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat.

2. Služby Poskytovatele

2.1
Poskytovatel poskytuje Uživateli online platformu, která je dostupná na internetových stránkách www.postoy.cz, prostřednictvím které je Uživatel oprávněn (po splnění příslušných podmínek) nabízet, prodávat, nakupovat či darovat zboží jiným Uživatelům. Poskytovatel poskytuje své služby za úplatu na základě ceníku.

2.2
Uživatel je oprávněn užívat služby Poskytovatele až po své řádné registraci a po zaplacení příslušného kreditu (viz odst. 3.1 a čl. V. těchto obchodních podmínek). Pokud je Uživatel podnikatelem, je povinen uvést tuto skutečnost při své registraci.

2.3
Pokud je Uživatelem fyzická osoba, musí být starší 15 let. V případě, že je Uživatel mladší 18 let, je oprávněn činit na platformě Poskytovatele pouze takové právní jednání, které je co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Uživatel mladší 15 let je oprávněn činit právní jednání na platformě Poskytovatele pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce.

2.4
Poskytovatel není smluvní stranou transakce uskutečněné mezi kupujícím Uživatelem a prodávajícím Uživatelem, popř. mezi Uživateli, jež se dohodnou na výměně či darování svého zboží.

2.5
Poskytovatel žádné zboží, které je zobrazováno na internetových stránkách www.postoy.cz nevlastní, nekupuje, neprodává, nesměňuje, a ani neusiluje o jejich nákup, prodej, směnu či darování. Na internetových stránkách www.postoy.cz je prezentováno pouze zboží registrovaných Uživatelů.

2.6
Poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv právní jednání Uživatelů.

2.7
Poskytovatel není povinen vstupovat do žádných sporů mezi Uživateli, jež vzniknou v souvislosti s převodem zboží mezi nimi.

2.8
V případě, že je Uživatel podnikatelem, který prodává zboží spotřebiteli, uplatní se na daný právní vztah ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „Občanský zákoník“), o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (tj. § 1810 – 1867 Občanského zákoníku).

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1
Před oprávněným užíváním Služeb Poskytovatele je Uživatel povinen provést svou registraci prostřednictvím registračního formuláře Poskytovatele. Při neprovedení registrace je Uživatel oprávněn pouze nahlížet na nabízené zboží. Pokud je Uživatel podnikatelem, je povinen tuto skutečnost uvést při své registraci. Registraci účtu na platformě Poskytovatele není oprávněna provést fyzická osoba mladší 15 let.

3.2
Uživatel je oprávněn založit na platformě Poskytovatele pouze jeden účet.

3.3
Pokud je Uživatelem fyzická osoba mladší 18 let, je oprávněn činit na platformě Poskytovatele pouze takové právní jednání, které je co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku.

3.4
Uživatel je povinen při užívání platformy Poskytovatele sdělovat výlučně objektivní, pravdivé a úplné informaci o svém nabízeném zboží.

3.5
Uživatel je povinen prodávat (popř. směňovat) své zboží pouze za běžnou a přiměřenou cenu, resp. není oprávněn své zboží prodávat za cenu zjevně nepřiměřenou. K ceně je Uživatel oprávněn připočíst náklady za doručení zboží.

3.6
Uživatel je povinen se zdržet jakéhokoliv protiprávního jednání při užívání platformy Poskytovatele, tj. zejména, nikoliv však výlučně, podvodného jednání, klamavým označením značky zboží, zastíráním skutečného stavu zboží, dotěrným obtěžováním při nabídce zboží apod.

3.7
Uživatel není oprávněn kopírovat, editovat či jinak užívat informace, fotografie či autorská díla Poskytovatele a/nebo jiného Uživatele.

3.8
Uživatel není oprávněn na platformě Poskytovatele nabízet, prodávat, směňovat či darovat zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, tj. autorská práva, práva k ochranným známkám, práva k průmyslovým vzorům.

3.9
V případě porušení povinnosti dle odst. 3.8 tohoto článku je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady (tj. soudní výlohy, náklady za advokáta atd.), které by mu v této souvislosti vznikly, a dále případnou náhradu škody, ušlý zisk a/nebo přiměřené zadostiučinění.

3.10
Uživatel je povinen zajistit, aby veškeré údaje, informace či soubory, které uloží na platformu Poskytovatele:
- nebyly klamavé, nepravdivé či podvodné;
- neobsahovaly nabídku zboží, jehož prodej je zakázán;
- neporušovaly práva duševního vlastnictví;
- neodkazovaly na jiné internetové stránky než je www.postoy.cz;
- nezobrazovaly fotografie třetích osob bez jejich souhlasu;
- neporušovaly požadavky aplikovatelných platných právních předpisů (tj. např. práva spotřebitelů);
- nebyly v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;
- neobsahovaly počítačové viry nebo jiné počítačové programy, které jsou způsobilé narušit provoz platformy Poskytovatele či internetových stránek www.postoy.cz;

3.11
Uživatel bere na vědomí, a v plném rozsahu souhlasí s tím, že za veškerá právní jednání jiných Uživatelů na platformě Poskytovatele, popř. za jakákoliv právní jednání s tím spojená, je odpovědný vždy a jen příslušný Uživatel, který právní jednání učinil. Poskytovatel není za žádných okolností odpovědný za jednání Uživatele na platformě.

3.12
Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje do platformy Poskytovatele tak, aby tyto údaje nezískala žádná třetí osoba. V případě zneužití či neoprávněného získání přístupových údajů je Uživatel povinen o této skutečnosti Poskytovatele neprodleně informovat, který přístup na účet Uživatele deaktivuje. Za případné zneužití či neoprávněné získání přístupových údajů je Uživatel sám odpovědný.

3.13
Uživatel se zavazuje neshromažďovat, nezveřejňovat, nepublikovat, nedistribuovat či jinak nakládat s údaji jiných Uživatelů nebo o jakékoliv jejich činnost na platformě Poskytovatele.

3.14
Uživatel není oprávněn zasílat jiným Uživatelům soukromé zprávy, jež by obsahovaly:
- protiprávní obsah;
- údaje v rozporu s těmito obchodními podmínkami;
- vlastní reklamní či propagační obsah;
- urážlivý obsah či obsah v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy;
- spam či zjevně nevyžádanou zprávu.

3.15
Uživatel se zavazuje, že nebude vůči Poskytovateli činit žádné právní nároky v případě sporu s jiným Uživatelem (tj. např. v případě doručení vadného zboží, nedodání zboží apod.)

3.16
Uživatel je povinen průběžně aktualizovat své údaje (zejména kontaktní údaje) takovým způsobem, aby nedošlo ke klamání Poskytovatele či jiného Uživatele.

3.17
Užíváním platformy Poskytovatele Uživatel potvrzuje, že:
- v celém rozsahu souhlasí s tím, že za údaje týkající se zboží (popř. jiného Uživatele) uvedené na platformě Poskytovatele není Poskytovatel odpovědný, a že za tyto údaje je odpovědný Uživatel, který tyto údaje na platformě uvedl;
- je starší 15 let;
- je plně svéprávný, resp. že nebyl nijak omezen na své svéprávnosti rozhodnutím soudu, a pokud je mladší 18 let, že může jednat pouze v rozsahu, které je co do povahy přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti;
- se nebude žádným způsobem snažit získat neoprávněný přístup k jakýmkoliv funkcím či účtům platformy Poskytovatele;
- nebude nijak zasahovat do práv duševního vlastnictví Poskytovatele, jiných Uživatelů či třetích osob;
- nebude zneužívat kontaktní údaje jiných Uživatelů;
- bude plnit své povinnosti, které mu jsou stanoveny těmito obchodními podmínkami;
- rozumí a souhlasí s tím, že veškerý převod zboží mezi Uživateli je realizován nezávisle a bez přičinění či zprostředkování ze strany Poskytovatele, přičemž sami Uživatelé jsou odpovědní za plnění převodu zboží a za neplnění svých povinností při uzavření obchodu;
- souhlasí s „Ceníkem a systémem kreditů“ Poskytovatele

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1
Poskytovatel je oprávněn omezit možnost užívání své platformy Uživatelem či přístup Uživateli na platformu zablokovat, popř. zrušit Uživateli účet, pokud:
- Uživatel poruší tyto obchodní podmínky či nesplní své povinnosti z nich vyplývající
- Uživatel při své registraci užije nepravdivé, neúplné či zavádějící údaje;
- Uživatel zamlčí, že je podnikatelem;
- se Uživatel na platformě Poskytovatele dopustí jednání, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem;
- Uživatel uvádí nepravdivé, neúplné či zavádějící údaje o zboží, který nabízí, prodává či daruje;
- Uživatel zasahuje do práv k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, Uživatelů či třetích osob;
- Uživatel využije identitu (přihlašovací údaje) jiných Uživatelů;
- Uživatel založí na svou osobu vícero účtů;

4.2
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv prošetřit, ať již z vlastní iniciativy či na základě podnětu třetí osoby či jiného Uživatele, možné porušení těchto obchodních podmínek ze strany Uživateli a za tím účelem přijmout přiměřené opatření, tj.
- vyzvat Uživatele k nápravě
- omezit přístup Uživatele na platformu na neomezenou dobu či předem stanovený časový úsek;
- zablokovat přístup Uživatele na platformu na neomezenou dobu či předem stanovený časový úsek;
- zrušit účet Uživatele;
- odstranit z platformy Poskytovatele inzerát Uživatele či některé jeho informace, popř. tyto informace pozměnit;
O zvoleném opatření Poskytovatel Uživatel vyrozumí.

4.3
Poskytovatel má nárok na odměnu za své služby. Odměnu Poskytovatel obdrží zakoupením kreditu ze strany Uživatele dle čl. V těchto obchodních podmínek a „Ceníku a systém kreditů“ Poskytovatele.

4.4
Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní a reklamní sdělení, pokud s tímto souhlasí při své registraci.

4.5
Poskytovatel je oprávněn jednostranně ukončit, pozastavit nebo převést na třetí osobu práva provozovat platformu a/nebo internetové stránky www.postoy.cz, přičemž Uživatele o takové skutečnosti v dostatečným předstihu informuje.

4.6
Poskytovatel není povinen rozhodovat o sporech mezi Uživateli nebo se řešení takových sporů účastnit.

4.7
Poskytovatel není odpovědný za údaje a/nebo jakýkoliv obsah, který Uživatel uvede či nahraje do platformy Poskytovatele, zejména pak, nikoliv však výlučně, za kontaktní údaje, které Uživatel při své registraci uvede či za údaje o zboží (tj. kvalitě, množství, správnost popisu, jakosti apod).

4.8
Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv majetkové či nemajetkové škody (popř. jiné nároky), které Uživatelům či třetím osobám vzniknou na základě jednání Uživatele na platformě Poskytovatele.

4.9
Poskytovatel není odpovědný za porušení platných právních předpisů, kterého se Uživatel na platformě Poskytovatele dopustí.

4.10
Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu (přímou či nepřímou), která vznikne v důsledku technických problémů na platformě Poskytovatele či internetových stránek www.postoy.cz či v důsledku jiných událostí vis maior.

5. Odměna Poskytovatele

5.1
Registrace účtu Uživatele je bezplatná.

5.2
Poskytovatel nabízí pro Uživatele vícero druhů účtů. Konkrétní specifikace jednotlivých druhů účtů, a s nimi spojené jednotlivé výhody a oprávnění, jsou uvedeny v „Systém kreditů“ Poskytovatele, který je přístupný na internetových stránkách www.postoy.cz.

5.3
Odměna Poskytovatele za jeho služby je v celém rozsahu tvořena zakoupenými kredity.

5.4
Nabitím kreditu si uživatel aktivuje možnost topování kousků. Kredit k topování kousků je možné využívat po dobu 6 měsíců, pokud uživatel kredit za tuto dobu nevyčerpá, propadne mu.

5.5
„Ceník a systém kreditů“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, přičemž Poskytovatel je oprávněn jej průběžně aktualizovat a měnit.

5.6
V případě porušení všeobecných obchodních podmínek či jiných povinností ze strany Uživatele, na jejichž základě Poskytovatel účet Uživatele omezí, zablokuje či zruší dle odst. 4.1 či 4.2 těchto podmínek, nemá Uživatel nárok na vrácení jakýchkoliv plateb, které učinil v souvislosti s nákupem kreditů.

6. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1
Poskytovatel shromažďuje a vede evidenci svých zákazníků – Uživatelů, obsahující osobní údaje (zejména, nikoliv však výlučně, jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osoby a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek, ochrany svých zájmů, popř. pro další dohodnuté účely.

6.2
Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby Poskytovatel jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“), zpracoval jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s poskytováním služeb dle těchto obchodních podmínek, a to v rozsahu, které Uživatel uvede při své registraci a/nebo ve kterém v rámci plnění služeb je Uživatel Poskytovateli poskytne. Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů při vyplnění registračního formuláře, v rámci kterého je Uživatel povinen „zaškrtnout“ políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.

6.3
Tyto údaje budou Poskytovatelem využity především za účelem plnění služeb, popř. v nezbytném rozsahu jako obchodní sdělení k prezentaci činnosti Poskytovatele, pokud Uživatel k takovýmto sdělení udělil souhlas. Uživatel má právo udělit nesouhlas s tím, aby mu Poskytovatel zasílal či jinak předával obchodní sdělení.

6.4
Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas (nesouhlas) může kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat/obnovit.

6.5
Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů Uživatele i dalšího zpracovatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto zpracovateli na základě smlouvy či práva Evropské unie uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů Uživatele.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1
Uživatel je spotřebitelem, pokud se registruje jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „Spotřebitel“).

7.2
Pokud mezi Poskytovatele a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu (tj. ke sporu nikoliv mezi Uživateli navzájem), má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých při poskytování služeb Poskytovatele je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce – www.coi.cz.

7.3
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje na spory vzniklé mezi Uživateli navzájem, kromě situace, kdy je jeden z Uživatelů podnikatel a druhý spotřebitel. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu však v takovém případě probíhá bez účasti Poskytovatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Pokud ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem či tyto obchodní podmínky nestanová jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.2
Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Ceník a systém kreditů a podmínky užívání služeb POSTOY.CZ, které jsou přístupné na internetových stránkách www.postoy.cz.

8.3
Uživatel registrací svého účtu potvrzuje, že mu je obsah těchto obchodních podmínek znám, a že s ním bez výhrad souhlasí.

8.4
Znění těchto obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění platných a účinných obchodních podmínek pro Uživatele jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele – www.postoy.cz. Jakékoliv změny či doplnění těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních obchodních podmínek a jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele.

8.4
Dojde-li ke změně obchodních podmínek, Ceníku a systému kreditů a/nebo podmínek užívání služeb, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat Uživatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
- zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele www.postoy.cz;
- oznámení o jejich zveřejnění na e-mailovou adresu Uživatele;
- zaslání jejich aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu Uživatele,
- přičemž volba způsobu oznámení přísluší Poskytovateli.

8.5
Znění těchto obchodních podmínek je pro Poskytovatele a Uživatele závazné.

8.6
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.4.2021.

POSTOY roztáčí koloběh módních kousků